Pravila privatnosti

 

Verzija 1.1, 30.05.2018.

1. Uvod

Pravila privatnosti opisuju na koji način preduzeće Montora Software doo, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 116, PIB: 02335433 (dalje u tekstu: Društvo) postupa s ličnim podacima koje ste nam pružili tokom korištenja web stranice www.billypos.me ili koje ste dostavili prilikom prijave na naš bilten (Newsletter) Društva ili putem drugih kanala (npr. tokom korištenja društvenih mreža ili prilikom direktne komunikacije s našim prodajnim predstavnikom ili predstavnikom našeg poslovnog partnera). Radi izbjegavanja bilo kakve sumnje, kada Društvo dobije lične podatke koje ste dostavili tokom korištenja web stranice Društva ili putem drugih kanala, ono se smatra koordinatorom obrade tih ličnih podataka. Izuzetno, kada nam pružate lične podatke tokom korištenja društvenih mreža, operateri tih društvenih mreža mogu prikupljati određene lične podatke, pri čemu se isti mogu smatrati koordinatorima obrade. Pravila privatnosti primjenjuju se nezavisno o tome upotrebljavate li računar, mobilni telefon, tablet ili drugi uređaj da biste pristupili našim uslugama. Važno je da pažljivo pročitate ova Pravila privatnosti jer svaki put kad upotrebljavate naše usluge (opisane niže) pristajete na uslove opisane u ovim Pravilima. Ako ne prihvatite uslove opisane u ovim Pravilima, odnosno ne date saglasnost za obradu ličnih podataka, nećete moći upotrebljavati naše usluge. Međutim, napominjemo da Društvu niste dužni pružati lične podatke, odnosno ne postoji nikakva posledica ako se takvi podaci ne dostave. Društvo može izmijeniti ili dopuniti ova Pravila u svakom trenutku te će se na web stranici Društva uvijek nalaziti posljednja verzija Pravila privatnosti. Molimo provjerite datum stupanja na snagu objavljen pri vrhu da biste vidjeli kad su Pravila privatnosti zadnji put ažurirana.

2. Ograničenje prikupljanja ličnih podataka i svrha obrade

Pod ličnim podacima smatraju se lični podaci koje nam direktno pružite u vezi s uslugama dostupnim na našoj web stranici.

Ti podaci mogu uključivati sljedeće:

– ime i prezime,
– adresa elektronske pošte,
– telefonski broj i
– drugi kontakt podatak koji nam pružite.

Društvo prikuplja neke ili sve od gore navedenih ličnih podataka isključivo na osnovu vaše saglasnosti. Napominjemo da saglasnost možete povući u svakom trenutku, ali od trenutka povlačenja pa nadalje nećete biti u mogućnosti koristiti naše usluge. Saglasnost se povlači putem obavještenja Društvu, u skladu sa tačkom 7. ovih Pravila, odnosno pritiskom na link  „unsubscribe“ u našem biltenu (Newsletter-u).

Društvo prikuplja i obrađuje lične podatke za svrhe pružanja usluge koje tražite, kao što je primanje biltena (newsletter), kontaktiranje pozivom ili slanje sms poruka u svrhe direktnog marketinga ili izrada ponude u vezi usluga i proizvoda iz naše ponude.

Društvo prikupljene informacije neće koristiti radi automatizovanog donošenja odluka, što uključuje upotrebu ličnih podataka za ocjenu određenih ličnih aspekata povezanih s pojedincem.

3. Dijeljenje ličnih podataka koje ste nam pružili

Društvo se obvezuje da će čuvati lične podatke, koje ste nam dali, u tajnosti kao i da ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim licima (što uključuje treća lica u drugim zemljama i međunarodne organizacije) na korištenje, niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.

Međutim, izuzetno od gore navedenog, Društvo može dijeliti sve ili neke od ličnih podataka koje prikupi s pod-izvođačima Društva (društva, odnosno obrti koji pružaju usluge promocije i direktnog marketinga, usluge naplate i otkupa potraživanja, knjigovodstvene usluge i usluge održavanja informacijsko-komunikacijske tehnologije), kao i s pravosudnim i tužilačkim organima Crne Gore u skladu sa primjenjivima propisima.

4. Period prikupljanja ličnih podataka koje ste nam dostavili

Vaše lične podatke ćemo  prikupljati i obrađivati sve dok koristite naše usluge i sve dok niste povukli saglasnost za obradu ličnih podataka koje ste nam dostavili. U slučaju da nam putem kontakt obrasca na web stranici Društva ustupite određene podatke, ili lične podatke ustupite nekim drugim kanalima, a do izvršenja usluge s naše strane kasnije ne dođe (npr. zato jer do sklapanja ugovora između Vas i Društva nije došlo), obvezujemo se da ćemo lične podatke koji se odnose na Vas izbrisati kada nam ti lični podaci više ne budu potrebni u svrhe radi kojih su obrađeni.

5. Vaša prava

Temeljem primjenjivih propisa, Vaša su prava sljedeća:

– od nas možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, odnosno imate pravo dobiti informaciju obrađujemo li osobne podatke koji ste odnose na Vas;
– ako su osobni podaci koji se odnose na Vas netočni, imate pravo (bez nepotrebnog odgađanja) ishoditi ispravak tih podataka, kao i dopuniti ih ako su isti nepotpuni;
– imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas (bez nepotrebnog odgađanja), ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
b) ako povučete privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
c) ako uložite prigovor na obradu (više o tome niže);
d) ako su osobni podaci nezakonito obrađeni;
e) ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja neke pravne obveze koja proizlazi iz prava Europske unije ili Republike Hrvatske;
f) osobni podaci su prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva (kao što je e-trgovina);

– imate pravo na prenosivost podataka, odnosno imate pravo zahtijevati lične podatke koje ste nam ustupili zahtjevom u strukturisanom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu te ih prenijeti drugom koordinatoru obrade bez ometanja s naše strane. Takođe, imate pravo na direktan prenos podataka koje obrađujemo, na način da se lični podaci prenesu od nas (tj. iz naše baze ličnih podataka) drugome koordinatoru obrade, pod uslovom da je to tehnički izvodljivo;
– imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu ličnih podataka koje ste nam pružili;
– imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu ličnih  podataka

6. Treće strane

Na našoj web stranici nalaze se linkovi koji vode na neke druge web stranice, kao što su profili Društva na društvenim mrežama. Nismo odgovorni za sigurnost ili privatnost bilo kojih podataka koje prikupe te web stranice njihovim korištenjem. Molimo Vas da pažljivo pročitate izjave o privatnosti koje se primjenjuju na tim web stranicama.

7. Kontakt

Za bilo kakva pitanja u vezi primjene ovih pravila privatnosti, možete nam se obratiti putem elektroniske pošte: prodaja@billy-pos.me ili na adresu: Montora Software d.o.o., Bulevar Džordža Vašingtona 116, 81000 Podgorica.

PRAVNE NAPOMENE

Svako korištenje web stranice www.billy-pos.me podložno je navedenim uslovima iz ovog dokumenta. Podaci objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za pojedinačnu upotrebu uz poštovanje svih autorskih prava, drugih prava intelektualnog vlasništva i svih primjenjivih ograničenja. U svim ostalim situacijama podaci se ne smiju dalje kopirati, reprodukovati ili na neki način distribuirati bez izričitog pisanog pristanka Montora Software d.o.o.

Montora Software d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na web stranici www.billy-pos.me našli tačni i aktuelni podaci, ali ne može biti odgovorno za njihovu tačnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na www.billy-pos.me stranicu koriste njen sadržaj na sopstvenu odgovornost. Montora Software d.o.o. neće biti odgovorna ni za kakve direktne, indirektne ili bilo koje druge štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.billy-pos.me ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Web stranica Društva sadrži informacije trećih lica i veze do drugih Internet stranica nad kojima Montora Software d.o.o. nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju. Montora Software d.o.o. nije odgovorno niti za tačnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Montora Software d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Zabranjeno je slanje ili prenos na web stranicu zlonamjernog i štetnog softvera, kao i napadi preopterećivanjem web stranice (tzv. Denial-of-Service napadi).